มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 18/34 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15732412001  นางสาวกัลยรัตน์ นวลเนือง  Miss Kanyarat Nuannueang  
25732412004  นางสาวชนิญญา แสงทอง  Miss Chaninya Saengthong  
35732412005  นางสาวธนวรรณ ฉัตรพันธ์  Miss Tanawan Chatpan  
45732412006  นางสาวธัญญรัตน์ โท้ทอง  Miss Thanyarat Thothong  
55732412009  นางสาวเยาวเรศ นุ่มพรม  Miss Yaowaret Numphrom  
65732412012  นางสาวสิตานันท์ ตาลสุข  Miss Sitanan Talsook  
75732412013  นางสาวสุรีย์ บุญจันทร์  Miss Suree Boonchan  
85732412014  สิบตำรวจตรีกรกช จันทร์สว่าง  Pol.L/C. Goragoch Jansawang  
95732412015  นายคมสัน ยิ่งสุข  Mr. Komsan Yingsuk  
105732412016  นายจักราวุธ จินะปัน  Mr. Jakrawut Jinapan  
115732412017  นายจิรกิตติ์ สุขนาบัว  Mr. Jirakit Suknabua  
125732412018  นายจิรวัฒน์ เรืองโชติ  Mr. Jirawat Ruengchot  
135732412020  นายชนะเทพ บุญสูง  Mr. Chanatep Boonsung  
145732412021  สิบตำรวจตรีชาญสิทธิ์ เบิกสว่าง  Pol.L/C. Chansit Bergswang  
155732412022  สิบตำรวจตรีณัฐวุฒิ ประเสริฐทรัพย์  Pol.L/C. Nutthawoot Prasertsup  
165732412025  สิบตำรวจตรีธราดล ทองปิก  Pol.L/C. Tharadon Thongpik  
175732412028  นายปริญญา อิ่มกระจ่าง  Mr. Parinya Oimkrajang  
185732412029  สิบตรีพรพิษณุ คำอักษร  Pfc. Pornpisanu Kamaksorn  
195732412030  นายภานุรุจ ปัญญาบุญ  Mr. Panurut Panyaboon  
205732412031  นายภานุวัฒน์ ไรเกษ  Mr. Panuwat Raiket  
215732412032  นายยุทธศิลป์ ด้วงภู่  Pol.Sen.Sgt.Maj. Yoothasin Duangphu  
225732412033  สิบตำรวจตรีวิวรรธน์ นาสอน  Pol.L/C. Wivat Nason  
235732412034  สิบตำรวจตรีวิศรุต กงจีน  Pol.L/C. Witsarut Kongjeen  
245732412035  สิบตำรวจตรีวีรภัทร เปรมกาศ  Pol.L/C. Weerapat Pramkat  
255732412036  สิบโทศรัณยพงศ์ มีแดนไผ่  Cpl. Nantasak Meedanpai  
265732412037  นายศิรวัฒน์ ตันทา  Mr. Sirawat Tantha  
275732412038  นายศิวพันธ์ สีเหลืองอ่อน  Mr. Siwapan Seeluangoon  
285732412039  นายศุภชัย ธูปเพ็ญ  Mr. Supachai Thuppen  
295732412040  นายสหภาพ พรมแดง  Mr. Sahaparp Promdaeng  
305732412041  นายสิทธิพงษ์ เงื่อนจันทร์ทอง  Mr. Sitthiphong Ngueanchanthong  
315732412042  นายอนันต์ กันไส  Mr. Anan Kansai  
325732412061  นางดวงสมร ศรีพัฒนาวัฒน์  Mrs. Duangsamorn Sripattanawat  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 18/34 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335732412062  สิบตำรวจตรีครรชิตพล จรรยงพันธุ์  Pol.L/C. Kunchitpon Junyongpun  
345732412063  นายปริญญา มาอินทร์  Mr. Parinya Ma-In  
355732412065  สิบตำรวจตรีเมธี อินเรือน  Pol.L/C. Metee Inruean  
365732412066  นายลำมนู จันทร์เครือยิ้ม  Mr. Lamanu Chankhuyim  
375732412068  นายสรายุทธ ปล้องนาค  Mr. Golf Plongnak  
385732412074  นางสาวจุฬาภรณ์ บรรเทากุล  Miss Chulaporn Banthaokul  
395732412075  นายเชิดศักดิ์ สุขป้อม  Mr. Chirtsak Sukpom  
405732412076  นายจิรายุ คำผงแดง  Mr. Jirayu Kampongdang  
415732412078  สิบตำรวจตรีมัฆวาน โม้กุดแอก  Pol.L/C. Makkawan Mokud-Aek  
425732412081  นางสาวอริยา เผือกคล้าย  Miss Ariya Phueakklai  
435732412082  นายวชิรพล พินเมือง  Mr. Wachirapon Phinmuang  
445732412083  ร้อยตำรวจตรีพิเชฐ แนบนิล  Pol.Sub.Lt. Phicet Napnil