มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ 18/35 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15732412044  สิบตำรวจตรีกู้เกียรติ สังข์นาค  Pol.L/C. Kukiad Sungnak  
25732412047  สิบตำรวจตรีจักรพรรดิ พูลเผ่าดำรงค์  Pol.L/C. Jakapard Poolpaodumrongk  
35732412049  นายนพดล สุขเอม  Mr. Noppadon Sukaim  
45732412050  สิบตำรวจตรีพชธกร สาขะหลอน  Pol.L/C. Pochtakorn Sakalon  
55732412051  สิบตำรวจตรีไพบูลย์ อิ่มอินทร์  Pol.L/C. Phaibun Aimain  
65732412052  นายรัตติกร มั่นดี  Mr. Rattigon Mundee  
75732412054  ร้อยตำรวจตรีวัชรชัย เพ็งสลุด  Pol.Sub.Lt. Watcharachai Pengsalud  
85732412055  นายวิทยา ศรีกระจ่าง  Mr. Wittaya Srekrajang  
95732412058  ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ มุกสุวรรณ  Acting Sub Lt. Surachat Muksuwarn  
105732412060  สิบตำรวจตรีอนุชา อินทรชัย  Pol.L/C. Anucha Intarachai  
115732412069  พันตำรวจโทหญิงพวงเพชร พ่วงแผน  Pol.Lt.Col. Phaungphet Phaungpan  
125732412070  สิบตำรวจตรีกัณฑ์เอนก ตุ้ยศิริ  Pol.L/C. Kananek Tuisiri  
135732412071  นายนิธิศ มนัส  Mr. Nitis Manus  
145732412072  สิบตำรวจตรีวัชรพงษ์ มาอยู่  Pol.L/C. Watcharapong Mayoo  
155732412073  นายสุวิทวัส สาโพธิ์  Mr.Suwitthawat Sapho  
165732412077  สิบตำรวจตรีรชานนท์ อ่อนอ้าย  Pol.L/C. Rachanon On-Ai  
175732412080  สิบตำรวจตรีอัศวเทพ อินทร์ชัง  Pol.L/C. Asawathap Inchang