มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) 18/43 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15732606002  นางสาวขวัญชนก ทองมี  Miss Kwanchanok Thongmee  
25732606004  นางสาวณัฐรัตน์ มูลละ  Miss Nattarat Moonla  
35732606006  นางสาวธนัญญา สำราญใจ  Miss Thananya Samranjai  
45732606007  นางสาวธีราพร สาทพลกรัง  Miss Teeraporn Satpolgrung  
55732606008  นางสาวนฤวรรณ พินิจทรัพย์  Miss Naruwan Pinijsub  
65732606010  นางสาวปุณณดา ธนวิชญากิตติ์  Miss Punnada Tanawitchayakit  
75732606014  นางสาวมนัสนันท์ สีหะวงษ์  Miss Manatsanan Seehawong  
85732606017  นางสาววารุณี แป้นประดิษฐ์  Miss Warunee Panpradit  
95732606020  นายกุลพัทธ์ ทาเสนาะ  Mr. Kunlapat Tasanor  
105732606023  นายธนกร สีเลา  Mr. Thanakon Seelao  
115732606024  นายธนะเรศ ทับทอง  Mr. Thanaret Thapthong  
125732606027  นายพงศกร พันพานิช  Mr. Phongsakorn Phanphanit  
135732606028  นายภูริภัทร แต่ตรงจิตต์  Mr. Puripat Taetrongjit  
145732606029  นายลัทธพงศ์ หาดทา  Mr. Latthaphong Hadtha  
155732606031  นายศุภกฤต โรจน์พงษ์  Mr. Supakrit Rodpong  
165732606034  นายอภิวรรธน์ ชุมสายญาติ  Mr. Apiwat Chumsaiyat  
175732606035  นายอภิสิทธิ์ ปัทมาสศนุพงศ์  Mr. Aphisil Patarnasanupong  
185732606036  นายนิรุตน์ นาคมา  Mr. Nirut Nakma  
195732606038  นางสาวอภิญญา อ่อนศรี  Miss Apinya Onsri  
205732606041  นายมารุต กลมาศ  Mr. Marut Konlamas  
215732606042  นางสาวชัญญา ศรีกระจ่าง  Miss Chanya Srikrajang