มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 18/41 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15732602002  นางสาวฉัตรมณี ยศปัญญา  Miss Chatmanee Yospanya  
25732602007  นางสาวดลยา เขม้น  -  
35732602009  นางสาวนุชนาฎ สุขสอาด  Miss Nuchanat Suksaad  
45732602011  นางสาวพิณนภา ขวัญวงศ์  Miss Pinnapa Khwanwong  
55732602012  นางสาวพิตยา มักน้อย  Miss Pittaya Muknoi  
65732602014  นางสาวรักสกุล จั่นปาน  Miss Raksagul Janparn  
75732602015  นางสาววิญานันต์ สระทองเทียน  Miss Wiyanan Srathongthien  
85732602016  นางสาววิไลวรรณ นนทโคตร  Miss Wilaiwan Nonthakod  
95732602019  นางสาวศิราพร นวนแก้ว  Miss Siraporn Nuankaew  
105732602025  นางสาวอนิสา น้อยรุ่ง  Miss Anisa Noirung  
115732602036  นายทรงนาค ชวนยิ้ม  Mr. Songnak Chounyim  
125732602098  นางสาวปัทมาวดี สุดพันธุ์  Miss Pattamawadee Sudphan  
135732602100  นายสุวิทย์ คำเลิศ  Mr. Suwit Khamloet  
145732602106  นางสาวปรียาภรณ์ เนียมชาวนา  Miss Preeyaporn Niamchawan