มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 18/42 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15732602043  นายสรายุทธ สังข์ทอง  Mr. Sarayut Sangthong  
25732602047  นางสาวกุสุมา ชุ่มเย็น  Miss Kusuma Chumyen  
35732602049  นางสาวจุฑามาศ สว่างวงค์  Miss Juthamat Sahwangwong  
45732602051  นางสาวนิรมล อินตะมะ  Miss Niramon Intama  
55732602057  นางสาวพิชยา สิทธารถ  Miss Pitchaya Sittharot  
65732602058  นางสาวรุ่งทิพย์ ดายี่  Miss Rungthip Dayee  
75732602069  นางสาวอัจฉรา อุณากรณ์  Miss Atchara Unakorn  
85732602070  นายกิตติศักดิ์ ศรีภิรมย์  Mr. Kittisak Sriphirom  
95732602073  นายชูเกียรติ มิ่งขวัญ  Mr. Chukred Migkhwan  
105732602076  นายพนมยงค์ เสนานุช  Mr. Phanomyong Shananut  
115732602078  นายวัจน์กร ชลวิสุทธิ์  Mr. Watjakorn Chonwisut  
125732602083  นายสุรสีห์ สุวรรณหาญ  Mr. Suraee Suwannahan  
135732602089  นายศุภกร พยาชม  Mr. Supakorn Payachom  
145732602101  นางสาวกัญสพัฒน์ มหัทธนปิยะจินดา  Miss Wilailuk Chanakul  
155732602117  นางสาววารุณี วิวัฒนภักดี  Miss Warunee Wiwattanapakdee