มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 18/44 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15732612001  นางสาวกมลวรรณ ทรงสัจจา  Miss Kamonwan Songsatja  
25732612004  นางสาวขนิษฐา กรรมสิทธิ์  Miss Khanittha Kummasit  
35732612005  นางสาวจรรยวรรธ พรหมสุวรรณ  Miss Janyawat Promsuwan  
45732612022  นางสาวสุกัญญา ยอดนุ่ม  Miss Sukanya Yodnum  
55732612026  นายกษิดิศ เขมะโร  Mr. Kasidis Khemaro  
65732612029  นายคมสัน เบญจวรรณ  Mr. Khomsan Benjawan  
75732612033  นายนพดล เจนจบ  Mr. Noppadol Chenchob  
85732612034  นายนพพล สหกโร  Mr. Noppol Sahakaro  
95732612045  นายวราวุธ อุรัตน์  Mr. Warawut Urat  
105732612046  นายวีรยุทธ เกรียงศักดิ์ศรี  Mr. Veerayuth Kriengsaksri  
115732612052  นายอนิรุทธ์ ปันเจียง  Mr. Anirut Phunjiieng  
125732612062  นายจิรายุ ศรีสิทธิรักษ์  Mr. Chirayu Srisittiruk  
135732612064  นายเอกชัย กางสือ  Mr. Aekkachai Kangsue