มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 18/45 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15732612003  นางสาวกิติยา โพธิ์พะนา  Miss Kitiya Popana  
25732612015  นางสาวเบญจนาถ เกษรศิริ  Miss Benjanat Kaesornsiri  
35732612023  นางสาวสุภาพร ก้อนคง  Miss Supapon Konkong  
45732612031  นายฉัตรตญา เรืองเพชร์  Mr. Chattraya Roughtphet  
55732612037  นายประการ มั่นเมือง  Mr. Prakarn Munmuang  
65732612039  นายปิยณัฐ มีแป้น  Mr. Piyanut Meepan  
75732612042  นายไพโรจน์ พฤกษ์วราภรณ์  Mr. Phairod Pleakwaraporn  
85732612043  นายมังกร จันทร์เพียงเพ็ญ  Mr. Mangkorn Janphiangphen  
95732612050  นายสุทธิพงษ์ รอดประดิษฐ์  Mr. Suttipong Rodpradid  
105732612057  นายเกรียงไกร จันทร์หอม  Mr. Krangkrai Chanhom  
115732612058  นายทัตพงศ์ เข็มพล  Mr. Thattaphong Khemphon  
125732612060  นายธีรวัจน์ จิจีรโรจน์  Mr. Teerawat Jijeeraroth  
135732612067  นางสาวณัฐวลัญณ์ กอกเชียงแสน  Miss Natwaran Kokchiangsaen