มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ 18/31 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15732404004  นางสาวภวิกา ฐิติกาล  Miss Pawika Thitikal  
25732404006  นางสาวรุ้งทิวา หงษ์ทอง  Miss Rungtiwa Hongthong  
35732404007  นางสาวศิริวรรณ พงศ์หิรัญ  Miss Siriwan Phonghirun  
45732404009  นางสาวสุรีภรณ์ ต่วนกล่ำ  Miss Sureeporn Tuanklam  
55732404012  นางสาวอาสา ทองดอนขันธ์  Miss Rasa Tongdonkhun  
65732404017  นายเจษฎากร ปราศจาก  Mr. Jassadakron Prassajak  
75732404018  นายชวกรณ์ พันธุรัตน์  Mr. Chawakorn Panturat  
85732404020  นายณัฐพล ทองน้อย  Mr. Natapon Thongnoi  
95732404026  นางสาวกมลชนก โกมลเสน  Miss Kamonchanok Komonsen  
105732404028  นายธนากร บุญมา  Mr. Thanakorn Boonma  
115732404031  นายเอกรัฐ บุญเอี่ยม  Mr. Ekkarat Buniam  
125732404032  นายนพรัตน์ เงินแจ้ง  Mr. Nopparat Ngearnjang  
135732404035  สิบโทอนันต์ ทองคำ  Cpl. Anun Thongkum  
145732404036  นายกฤศ เอี่ยวลับ  Mr. Krit Aiewlap