มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) 18/32 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15732405001  นางสาวจินตนา แก้วแจ้ง  Miss Chintana Kaeochaeng  
25732405002  นางสาวดวงสมร อินทร์สอาดพล  Miss Duangsamon Insaardpol  
35732405003  นางสาวธนัชพร ทับสิงห์ศิลา  Miss Thanatchaporn Thabsingsila  
45732405008  นางสาวภัสสร ดีนิล  Miss Patson Deenin  
55732405014  นางสาววิศัลย์ศยา อินแบน  Miss Visansaya Inban  
65732405016  นางสาวอรุโณทัย แสงอรุณ  Miss Arunothai Sangaroon  
75732405017  นางสาวอัญชนา สายตุ้ย  Miss Unchana Saytui  
85732405018  นายกิตติพันธ์ จับแก้ว  Mr. Kittipun Jubkaew  
95732405020  นายชนะชล จันทร์แก้ว  Mr. Chanachol Chankaeo  
105732405021  นายชัยภูมิ พัดจันทร์หอม  Mr. Chaiyaphoom Phadjanhom  
115732405022  นายชินวัฒน์ ทองรอด  Mr. Chinnawat Thongrod  
125732405023  จ่าอากาศตรีณัฐพงศ์ บุญรอด  LAC Nattaphong Boonrawd  
135732405024  นายทรงวุฒิ ศรีวิเชียร  Mr. Songwoot Sriwichian  
145732405026  จ่าอากาศตรียิ่งพันธ์ ฟักงาม  LAC Yingpan Fakngam  
155732405028  นายวรวัชร เอี่ยมสงคราม  Mr. Worawat Aiamsongkhram  
165732405030  นายวีรพล นุชปาน  Mr. Weeraphon Nutpan  
175732405034  นายสายชล คำลือ  Mr. Saychon Khamlue  
185732405035  นายสิทธิชัย น้อยจ้อย  Mr. Sittichai Noijoy  
195732405036  นายสุริยา เปรมรุ่ง  Mr. Suriya Premrung  
205732405041  สิบตรีพีรพัฒน์ ปานดำ  Pfc. Peerapat Pandam  
215732405042  นายสุทธิพงษ์ ยรรยงค์  Mr. Mr.Suttipong Yunyong  
225732405043  นายนพรัตน์ ภาคภูมิ  Mr.Nopparat Pakpoom  
235732405044  นายณรงค์กฤช สายแปลง  Mr. Narongit Saiplang  
245732405045  นายจักร์พงษ์ หมีไพรพฤกษ์  Mr. Chakkrapong Meepripruke  
255732405046  นายฐิติวัฒน์ บรรเจิดศิลป์  Mr. Titiwat Banchoedsin  
265732405047  นางสาวนันทวัน พุ่มพัด  Miss Nantawan Phumpad  
275732405048  นายวีระยุทธ ราชเพียแก้ว  Mr. Weerayoot Rachpeagaow  
285732405049  นายสมศักดิ์ พุ่มพัด  Mr. Somsak Phumphat  
295732405052  นายณัฐพล สีขาว  Mr. Nattapon Saikaw