มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) 18/40 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15732614001  นางสาวชนากานต์ นวลจันทร์  Miss Chanakan Nualjan  
25732614007  นายจักรี จุ้ยแสง  Mr. Jakkri Chuisaeng  
35732614008  นายชุติพงศ์ ดีอินทร์  Mr. Chuttipong Dee-In  
45732614010  นายณภัทร นันต๊ะคุม  Mr. Naphat Nuntakum  
55732614011  นายธนาวุฒิ อุดติ๊บ  Mr. Thanawut Udtip  
65732614012  นายพจนาฤ บุญศรี  Mr. Photchanat Boonsri  
75732614013  นายภัทรพงศ์ นินกระโทก  Mr. Phatharapong Ninkatok  
85732614014  นายมโรดม แย้มเฉลียว  Mr. Marodom Yaemchaliao  
95732614017  นายอาทิตย์ วงศ์วินิจศร  Mr. Atit Wongvinitsorn  
105732614018  นางสาวเปมิกา สิงห์คำ  Miss Paymica Singkum  
115732614019  นางสาวรัชนีกร ขำแก้ว  Miss Rutchaneekron Khomkerw  
125732614020  นายปัญญวิทย์ จินชัย  Mr. Punyawit Jinchai  
135732614021  นายภูมินทร์ เชยเดช  Mr. Phumin Choiedat  
145732614023  นางสาวชัญญาภัค ขยันกิจ  Miss MissChanyaphak Khayankit  
155732614025  นายทัตพงศ์ พงศ์โอภาส  Mr. Tutpong Pongoparc  
165732614026  นางสาวเนตรอุดม ผิวผ่อง  Miss Ngamnetudom Phiwphong  
175732614028  นายทศพล แสงศักดิ์  Mr. Thotphon Saengsak