มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 18/05 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15735602006  นางสาวฐาปณีย์ แก้วทองเกลอ  Miss Thapani Kaeothongkloe  
25735602012  นางสาวบุษณีย์ คงนา  Mrs. Bussanee Kongna  
35735602030  นายเฉลิมพร คำนก  Mr. Chalarmphorn Komnok  
45735602033  นายทวีศักดิ์ สีหา  Mr. Taweesak Sriha  
55735602073  นางสาวศิริวรรณ ปานเสน  Miss Siriwan Pansen  
65735602083  นางสาวดวงกมล อัจฉริยเดชากุล  Miss Doungkamoll Outchariyadechak  
75735602089  นางสาวนลินี นาคนวล  Miss Naliee Naknuam