มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 18/06 กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15735602023  นางสาวสุภารัตน์ บุญอ่อน  Miss Suparat Bunoon  
25735602042  นางสาวจิราพร ใหม่เพ็ชร  Miss Jirapon Maiphat  
35735602046  นางสาวนรีรักษ์ ขุนสุข  Miss Nareerak Khunsook  
45735602051  นางมุธิตา คำพรวน  Mrs. Mutita Khumpuan  
55735602059  นางสาวอรจิรา เจริญวงษ์  Miss Onjira Jareanwong  
65735602070  นายศิวพงศ์ อะมุลราช  Mr. Siwapong Amulrach  
75735602080  นายพฤฒินันท์ ไพรวัลย์  Mr. Phuettinan Phaiwan  
85735602082  นางสาวนฤมล สีดำ  Miss Naruemo Sidam  
95735602088  นายทวีวุฒิ สุขเปรม  Mr. Taveewut Sukpram  
105735602090  นางสาวทิพย์วรรณ สัตตบุศย์  Miss Tippawan Sattabut