มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 18/07 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15735612011  นางสาวพัชรา ทุมขันธ์  Miss Patchara Toomkhan  
25735612017  นางสาวศรสวรรค์ แก้วเปี่ยม  Miss Sonsawan Kaeopiam  
35735612023  นางสาวอภิสรา สนิท  Miss Apisara Sanit  
45735612029  นายจักรพรรดิ์ เชื้อบุญมี  Mr. Jakkaphat Chueabunma  
55735612033  นายบัณฑูร คงนา  Mr. Bantoon Kongna  
65735612040  นางสาวอังษนา พันธุ์พาณิชย์  Miss Angsana Phanpan  
75735612041  นายธราธร ทองอร่าม  Mr. Tharathron Thonga-Ram