มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชี (Accounting) 18/08 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15735615008  นางสาวชุติกาญจน์ ปานบุญ  Miss Misschutikan Panbun  
25735615010  นางนัฐธิดา เขียวบาง  Mrs. Nutthida Keawbang  
35735615016  นางสาวพาณีพรรณ ชาญเดช  Miss Paneephan Chandet  
45735615018  นางสาวเฟื่องฟ้า รักษาแดน  Miss Fuengfa Raksadan  
55735615024  นางสาววีนัฐธีรา ระโส  Miss Weenatthira Raso  
65735615032  นางสาวสุพัตรา คงศิริ  Miss Supatra Khongsiri  
75735615034  นางสาวสุมล ทับทิม  Miss Sumon Tubtim  
85735615036  นางสาวแอนธิดา รื่นกลาง  Miss Anntida Runklang  
95735615038  นายวุฒิชัย จูหว้า  Mr. Wutthichai Joowa