มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชี (Accounting) 18/09 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15735615051  นางสาวปัทมพร สีหะวงษ์  Miss Pattamapon Seehawong  
25735615061  นางสาววิภา วงษ์ษา  Miss Wipa Wongsa  
35735615062  นางสาววิสสุตา โพธิตรัส  Miss Wissuta Potitras  
45735615065  นางสาวสมฤทัย รักชู  Miss Somruthai Rakchoo  
55735615081  นางสาวรุจิรา โมตา  Miss Rujira Mota  
65735615085  นางสาวชนกพร เปรมใจ  Miss Chanokporn Pramjai  
75735615086  นางสาวชนิตา โพธิ์ทอง  Miss Chanita Pothong