มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (Industrial Computer) 18/04 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15735210001  นายกิตติคุณ ทับอิน  Mr. Kittikoon Thubin  
25735210010  นายภาสกร สงวนทรัพย์  -  
35735210015  นายสายสัมพันธ์ เหม็นมา  Mr. Saisampanth Menma  
45735210016  นายสุพรรณ ไกรกิจราษฎร์  Mr. Supan Kaikitrat  
55735210018  นายสุรชัย ลาวรรณ์  Mr. Surachai Rawan  
65735210021  นายเอนก ดิษฐจันทร์  Mr. Anek Ditjan  
75735210022  นายโอเค แสงอ่วม  Mr. Okay Sangoum