มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Research and Development in Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15769115002  นางสาวไมตรี มั่นทรัพย์  -  
25769115003  นายภัทรพงษ์ สุขเกิด  Mr. Pattarapong Sukkird  
35769115004  นางสาวจันทรัตน์ สารีคำ  -