มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Research and Development in Education) รุ่น 5/2 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2557
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15769115005  นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์  Miss Nattaporn Aungpaporn  
25769115006  นางสาวณัฐริณีย์ น้อยจันทร์  Miss Nuttarinee Noychan  
35769115007  นางสาวบุญครอง กุลดี  Miss Boonkrong Gundee  
45769115008  นางสาวบุณฑริกา พงศ์ศิริวรรณ  Miss Boondarika Pongsiriwan  
55769115009  นายบูรพา วิถีปัญญา  Mr.Burapha Viteepanya  
65769115010  นายวิทยา พูลสวัสดิ์  Mr.Wittaya Pulsawad  
75769115011  นายสมศักดิ์ พุฒตาลดง  Mr.Somsak Puttaldong