มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812207030  นางสาวฐิติมา บุญล้ำเลิศ  Miss Thitima Bunlamroed  
25812207031  นางสาวณัฐมล น้อยม่วงตาล  Miss Natthamon Noimoungtal  
35812207034  นางสาวน้ำฝน โกกลางดอน  Miss Namfon Koklangdon  
45812207035  นางสาวบวรรัตน์ บรรจง  Miss Bowonrat Banjong  
55812207037  นางสาวรัตติยากร สังสนา  Miss Rattiyakorn Sangsana