มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812231001  นางสาวจิตรานุช เขียนรุ่งโรจน์  Miss Jitranut Khianrungrot  
25812231002  นางสาวณิชกานต์ มากมี  Miss Nitchagarn Makmee  
35812231003  นางสาวปัทมพร สมรูป  Miss Pathamaporn Somroop  
45812231004  นางสาวปิยนันทิชา บุญญานนท์สิริกุล  Miss Piyanunticha Boonyanonsirikul  
55812231008  นางสาวสุภาพร นุภาพ  Miss Supaporn Nupap  
65812231013  นายณัฐกุล สุวรรณพูล  Mr. Natthakul Suwannaphul  
75812231017  นายนัฐพล เปลี่ยนสี  Mr. Nattapol Pleansee  
85812231018  นายนันทวัฒน์ แสนสบาย  Mr. Nantawat Sansabay  
95812231022  นายพีรพัฒน์ ทองบุญรอด  Mr. Peerapat Thongboonrod  
105812231026  นายวิศิษฐ กล่องสูงเนิน  Mr. Wisit Klongsungnoen  
115812231029  นายสายชล โกจินอก  Mr. Saychon Kojinok