มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812224002  นางสาวปทิตตา คำกองแก้ว  Miss Pratidta Kamkongkaew  
25812224008  นายกฤติธี คำตา  Mr. Kittithi Khamta  
35812224010  นายจิรากร แก้วศรี  Mr. Jirakorn Kaewsri  
45812224014  นายชัชนันท์ น้ำวน  Mr. Chatchanun Numwon  
55812224016  นายณัฐวุฒิ ปลุกเศก  Mr. Nattawut Pooksek  
65812224018  นายธนทัต พรมอวบ  Mr. Tanatat Promuab  
75812224020  นายธนาวุฒิ ธูปบูชา  Mr. Thanawut Thoopucha  
85812224021  นายนราวิชญ์ ศรีบุญวงศ์  Mr. Narawit Sriboonwong  
95812224024  นายภูฤทธิ์ สถาวรวนิช  Mr. Purit Satraworrawanich  
105812224026  นายศุภชัย พรหมประเสริฐ  Mr. Supachai Prompasoet  
115812224028  นายสหรัฐ สุภาเกษม  Mr. Saharat Suphakasem