มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812201001  นางสาวกวีณา ยอดยิ่ง  Miss Kawina Yotying  
25812201002  นางสาวกุลธิดา จันทร์วัง  Miss Kunthida Chanwang  
35812201003  นางสาวจุฑาทิพย์ จันชาวนา  Miss Juthathip Janchaona  
45812201004  นางสาวชลธิชา แป๊ะจอน  Miss Chonticha Paechon  
55812201005  นางสาวฐาปนี สีนวล  Miss Thapanee Seenuan  
65812201008  นางสาวประกามาศ บัวเผียน  Miss Prakamas Baupien  
75812201009  นางสาวพัชรินทร์ อินทร์สวน  Miss Pacharine Insuan  
85812201014  นางสาววิชุดา กัดเขียว  Miss Wichuda Kadkeaw  
95812201015  นางสาวศศิวิมล เร่งแสวง  Miss Sasiwimol Rengsawang  
105812201016  นางสาวสิรินันท์ จันทร์คำ  Miss Sirinan Jankam  
115812201017  นางสาวสุนิตรา มีบึงพร้าว  Miss Sunitra Meebuengpraw  
125812201018  นายณัฐวุฒิ ขันตรี  Mr. Natthawut Khantri  
135812201020  นายพิทักษ์ เข็มครุธ  Mr. Phithak Khemkhut  
145812201022  นายภาคภูมิ ภูธร  Mr. Pakphum Phutorn  
155812201023  นายรชต ศรีจันทร์  Mr. Rachata Srichan  
165812201024  นายศิวกร คงเจริญ  Mr. Sivagorn Kongjaroey  
175812201025  นายสุขวิทย์ นามมีฤทธิ์  Mr. Sukhawit Nammirit  
185812201027  นายประวุฒิ จันทร์เชื้อ  Mr. Prawut Janchue