มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เซรามิกส์ (Ceramics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812215001  นางสาวกัญจนา อู่โภคิน  Miss Kunjana Oupokin  
25812215005  นางสาวนันทิยา สุเต็ม  Miss Nuntiya Sutem  
35812215008  นายกฤษณะ ไร่พุทธา  Mr. Krissana Raiputta  
45812215009  นายจักรกฤษณ์ ห้อยสุข  Mr. Chakkit Hoisuk  
55812215010  นายณัฐวุฒิ เนื้อไม้  Mr. Natthawut Nuamai  
65812215011  นายณัฐวุฒิ สระทองข้อ  Mr. Nattwut Srathongkor  
75812215012  นายพิชญุตม์ ดวงดาว  Mr.Pichayut Duangdao  
85812215014  นายวีรพงษ์ บัวเผื่อน  Mr. Weerapong Buaphean  
95812215018  นายดำรงค์ศักดิ์ บำรุงคีรี  Mr.Damrongsak Bamrumgkeelee  
105812215019  นายธนดล มีแดนไผ่  Mr. Tanadon Meedanphai