มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (Industrial Computer) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812210001  นางสาวฐิติกา หาดยาว  Miss Thitiga Hadyaw  
25812210004  นางสาวสุภาพร เดชแฟง  Miss Supaporn Detfaeng  
35812210005  นายกฤตกร มูลการณ์  Mr. Kittakon Moonkan  
45812210006  นายคุณานนต์ กรงทอง  Mr. Khunanon Krongthong  
55812210007  นายจักรกฤษ ก้อนกลีบ  Mr.Chakkit Konklib  
65812210008  นายจิรเดช ทองเมือง  Mr. Jiradetch Thongmaung  
75812210009  นายจิรายุ วงค์โท  Mr.Chirayu Wongtho  
85812210010  นายธนพล มีไชโย  Mr. Tanapol Meechiyo  
95812210011  นายนัฐกร คุ้มแดง  Mr.Natthakon Khumdaeng  
105812210013  นายไพฑูรย์ เสนยิ้มสา  Mr. Phaithun Senyimsa  
115812210014  นายภัทรพล คำสกล  Mr. Patarapol Kumsakol  
125812210015  นายรัชพล ทรงเดช  Mr. Ratchaphon Songdet  
135812210016  นายวัชระ วงค์ศรี  Mr. Watchara Wongsree  
145812210017  นายศศิพงศ์ สังข์เมือง  Mr. Sasipong Sungmuang