มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812419003  นางสาวกนกวรรณ สิทธิเขตการ  Miss Kanokwan Sitthikhatkan  
25812419004  นางสาวกมลวรรณ งามทวี  Miss Kamonwan Ngamtawee  
35812419011  นางสาวจิตติมา จันทร์รอด  Miss Chittima Chanrod  
45812419045  นายคุณากร บู่อ้น  Mr. Kunakon Buan  
55812419048  นายชุติเดช ม่วงเฟื่อง  Mr. Chutidet Muangfueng  
65812419060  นายอภิรักษ์ ไทยพยัพ  Mr. Aphiluck Thaipayap