มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812417008  นางสาวฐิติยา เข็มพล  Miss Thitiya Khempon  
25812417017  นางสาวเนริญา หมื่นส่ง  Miss Neriya Muensong  
35812417021  นางสาวพิชชาอร นพรัตน์  Miss Pitchaorn Nopparat  
45812417026  นางสาววิมพ์วิภา สักลอ  Miss Wimwipa Saklor  
55812417030  นางสาวศิริวรรณ ดวงมณี  Miss Siriwan Duangmanee  
65812417033  นางสาวสุฑาทิพย์ จันสน  Miss Sutatip Janson  
75812417036  นางสาวหทัยชนก ทรดล  Miss Hathaishanok Torradon  
85812417039  นางสาวอภิษวนันท์ คำยอด  Miss Aphisawanan Khumyod  
95812417041  นายกฤษกร คณิตชยานันท์  Mr.Kritsakorn Kanitchayanan  
105812417044  นายนพดล อานพรม  Mr. Noppadon Arnprom