มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812416008  นางสาวจันทิมา ชมชิด  Miss Janthima Chomchit  
25812416011  นางสาวจีระนันท์ ไชยนอก  Miss Jeeranan Chainok  
35812416018  นางสาวธมลวรรณ เกิดศิริ  Miss Tamonwan Kerdsiri  
45812416021  นางสาวธารีรัตน์ ทองคำ  Miss Tareerat Thongkom  
55812416037  นางสาวศิริรัตน์ แซ่หยาง  Miss Sirirat Saeyang  
65812416042  นางสาวสุจิตตรา เหลี่ยมผา  Miss Sujitta Liampha  
75812416045  นางสาวสุนิสา จุ้ยทรัพย์  Miss Sunisa Chuisap  
85812416046  นางสาวสุพรรษา บัวแก้ว  Miss Suphansa Buakaew  
95812416047  นางสาวสุภัค มาติวงษ์  Miss Supak Matiwong  
105812416050  นางสาวสุภาวิณี ชัยชมภู  Miss Supawinee Chaichompoo