มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hotel) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812607035  นางสาวเจนจิรา ช้างคุ้ม  Miss Janjira Changkum  
25812607044  นางสาวรัตนา เตาะหนองนา  Miss Rattana Tohnongna  
35812607054  นายกิตติพันธ์ แก้วสีนาถ  Mr.Kittipun Kaewseenat  
45812607057  นายดนุวัชร ทับทองดี  Mr. Danuwat Thabthongdi  
55812607059  นายศุภรงค์ มิ่งรอด  Mr. Suparong Mingrod  
65812607060  นายกิตติกาญจน์ อับดุลย์  Mr.Kittikan Abdul