มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812244006  นางสาวณัฐกานต์ ทองดี  Miss Nathakan Thongdee  
25812244011  นางสาวนฤมล จีนภักดี  Miss Narumon Jeenpukdee  
35812244027  นางสาวสุดารัตน์ วงศ์แก้ว  Miss Sudarat Wongkeaw  
45812244030  นางสาวอรญาณี พรมมาพงษ์  Miss Arrayamee Prommaphone  
55812244031  นางสาวอัจฉรา ไฝ่เพชรดี  Miss Achara Faipetcdee  
65812244047  นายปฏิพัทธ์ จาดอินทร์  Mr. Patipat Jadin  
75812244050  นายพิพัฒน์พงษ์ พวงทอง  Mr. Pipatphong Phuangtong  
85812244058  นายรชฏ รัตนอุทัยกูล  Mr. Rachata Ratanauthaikul  
95812244062  นายวิทวัส หนูมาก  Mr. Witthawat Numak  
105812244063  นายวินิจ เพชรดี  Mr. Vinit Petdee  
115812244069  นางสาวสุนิษา ผลชู  Miss Sunisa Phonchoo