มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812412010  นางสาวนฤมล สุทธิสาร  Miss Narumon Sutthisarn  
25812412014  นางสาวพรสุดา อุ่นจันทร์  Miss Pornsuda Unchan  
35812412021  นางสาวสุธิตา โพธิ์เต็ม  Miss Sutita Photem  
45812412024  นางสาวหทัยชนก ยืนยง  Miss Hathaichanok Yuenyong  
55812412027  นายจตุพักตร์ ราศรี  Mr. Jatupak Rasri  
65812412029  นายจิรายุ ฤทธิศักดิ์  Mr. Jirayu Rittisak  
75812412031  นายเฉลิมชนม์ สิงห์น้ำเที่ยง  Mr. Chalermchon Singnumthiang  
85812412032  นายณัฐพล อักขละจันทร์  Mr. Nattapon Akalajan  
95812412041  นายรัฐธรรมนูญ วงษา  Mr. Rattatammanoon Wongsa  
105812412043  นายวีรภัทร ศรีบุญเรือง  Mr. Weeraphat Sribunrueng