มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812412053  นางสาวจริยา จันตรี  Miss Jariya Jantree  
25812412054  นางสาวจิราพัชร พ่วงพี  Miss Jirapat Phuangphi  
35812412056  นางสาวทักษพร ภูมิศรีศักดิ์  Miss Taksaporn Promsrisak  
45812412064  นางสาวพิมพิลัย พันชูกลาง  Miss Pimpilai Panchoklang  
55812412069  นางสาวสวรส เศรษฐสุข  Miss Savaroes Sattasuk  
65812412070  นางสาวสิริกาญจน์ กลิ่นเกตุ  Miss Sirikan Klinkate  
75812412078  นายชิดชนน์ กรินทนาคะ  Mr. Chidchon Karintanaka  
85812412082  นายนฤเบศ มาลาศรี  Mr. Narubet Malasri  
95812412088  นายระพีพัฒน์ บุญเกิด  Mr. Rapeepat Boonkrud  
105812412092  นายสมรักษ์ โนแก้ว  Mr. Somrak Nokaew  
115812412095  นายอิทธิฎิ ทองกลิ่น  Mr. Aittiti Thongklin