มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิติศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812412105  นางสาวนฤภรกมล สุขพ่วง  Miss Nanuepornkamon Sukpung  
25812412106  นางสาวเบญจรัตน์ มีมุข  Miss Benjarat Meemuk  
35812412110  นางสาวกานต์รวี ศรีศิริโชติณ์  Miss Kanrawee Srisirichot  
45812412111  นางสาวรุ่งทิพย์ ภัทรรังษี  Miss Rungthip Phattararangsee  
55812412112  นางสาวศิรภัสสร ยอดเกี้ยว  Miss Sirapatsorn Yodkeaw  
65812412120  นางสาวอุมาพร นาคเกตุ  Miss Aumaporn Nakket  
75812412121  นายกฤษฎา แพป่อม  Mr. Kitsada Phaepom  
85812412132  นายวงศธร ศรีลอง  Mr. Wongsathon Silong  
95812412141  นายอิสม์เรศ ประสงค์ศักดิ์  Mr. Aitsaret Pasongsak  
105812412142  นายเอกภพ ภักดีมี  Mr. Aagkpob Pakdimi