มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีสากล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812411002  นางสาวภัสศรา ลิ้มรส  Miss Phatsara Limrod  
25812411006  นายกันตพงศ์ บุตรเพชร  Mr. Kantaphong Butphetr  
35812411008  นายจตุภพ หอมจันทร์  Mr. Chatuphob Homchan  
45812411011  นายจีราวัฒน์ สุนา  Mr. Jeerawat Suna  
55812411012  นายฉัตริน ปิ่นล้ม  Mr. Chattarin Pinlom  
65812411018  นายณัฐวุฒิ สงวนศักดิ์  Mr. Nuttawut Sanguansak  
75812411019  นายทองนที มีชำนาญ  Mr. Thongnatee Meechamnan  
85812411021  นายนราวิชญ์ สาตุ่น  Mr. Narawit Satul  
95812411023  นายนิสันต์ จันทะคุณ  Mr. Nisan Chanthakhun  
105812411026  นายวงศ์ธวัช ระวรรณวงค์  Mr. Wongthawat Rawanwong  
115812411035  นายสิทธิพงษ์ อ่อนวรรณะ  Mr. Sittipong Onwanna  
125812411038  นายอัครวินทร์ วรรณะศิลปิน  Mr. Akkarawin Wannasilrapin  
135812411039  นายอัมรินทร์ เรืองแหวว  Mr. Amarin Raungwaeo  
145812411041  นายปรีชา พ่วงพี  Mr.Peecha Paungpee  
155812411044  นายไตรภพ จินะปิน  -  
165812411045  นางสาวปิยะฉัตร โคกสมบุญ  Miss Piyachart Gogsomboon