มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812612069  นางสาวพิไลลักษณ์ ชัยพิพัฒน์  Miss Pilailak Chaiphipat  
25812612091  นายธเนศ โพธิ์ดา  Mr. Thanet Phoda  
35812612092  นายนิติพนธ์ พูพุ่ม  Mr. Nitipon Poopoom  
45812612095  นายภูมรินทร์ ภูแข  Mr. Phoommarin Phukhae  
55812612096  นายโยธิน สังข์ทอง  Mr. Yothin Sungthong  
65812612097  นายรชฏ บัวคำ  Mr. Rachata Buakam  
75812612108  นายสุกฤษฎี ปราศัย  Mr. Sukitsadee Prasai  
85812612114  นายอิสรพงศ์ พุฒทอง  Mr. Itsarapong Phuttong