มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812239023  นายจิตเกษม ทองเหง้า  Mr. Jitkasem Thongngow  
25812239038  นายวัชระพงษ์ พระวงศ์  Mr. Wacharapong Prawong  
35812239044  นายอำนาจ ทะนารี  Mr. Amnart Thanaree