มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812242005  นางสาวกิตติมา ศรีพุฒ  Miss Kittima Sriput  
25812242021  นางสาวธัญลักษณ์ บุญอินทร์  Miss Thanyaluk Boonin  
35812242027  นางสาวเบญจภรณ์ แก้วกันยา  Miss Benjaphon Kaewkanya