มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812242082  นางสาวรุ่งนภา บุญมั่น  Miss Rungnapa Boonman  
25812242083  นางสาววรดา เขาลาด  Miss Worada Khaolad  
35812242085  นางสาววรรณภา เรือนทอง  Miss Wannapa Ruenthong  
45812242086  นางสาววรรณวิสา รักษาคม  Miss Wanvisa Raksakom  
55812242088  นางสาววรากร อัครเมธาทิพย์  Miss Warakorn Akharamethathip  
65812242089  นางสาวศันศนีย์ แทนงิ้ว  Miss Sunsanee Tanngiw  
75812242090  นางสาวศิริพร มังสั้น  Miss Siriporn Mangsan  
85812242091  นางสาวศิริพร สายแวว  Miss Siriporn Saiwaeo  
95812242092  นางสาวศิริมาส เพ็งห่วง  Miss Sirimas Penghuang  
105812242093  นางสาวศิริลักษณ์ ดำจ่าง  Miss Siriluk Damjang  
115812242094  นางสาวศุภรัตน์ ติสะละ  Miss Suppharat Tisala  
125812242095  นางสาวสุชานันท์ ปู่ถิ่น  Miss Suchanan Puthin  
135812242096  นางสาวสุดารัตน์ สีหาเทพ  Miss Sudarat Seehatep  
145812242097  นางสาวสุวิดา จันทร์หอม  Miss Suwida Chanhom  
155812242098  นางสาวหนึ่งฤดี นิ่มนุช  Miss Nungrudee Nimnuch  
165812242099  นางสาวอมรรัตน์ ต้นดึง  Miss Amonrat Tondueng  
175812242100  นางสาวอรวรรณ อัตถะบูรณ์  Miss Orawan Ataboon  
185812242101  นางสาวอรสุดา เกยเลื่อน  Miss Onsuda Koeiluan  
195812242103  นายกฤษณพงศ์ บุตรตลอด  Mr. Kitsanapong Buttalod  
205812242106  นายยศพล พิลาบุตร  Mr. Yotsaphon Philabut  
215812242107  นายสุรศักดิ์ ดวงจันทร์  Mr. Surasak Duangjan  
225812242108  นายอรรถรัตน์ มีศาสตร์  Mr. Attarat Meseart  
235812242110  นางสาวกนกวรรณ สังฆคุณ  Miss Kanokwan Sangkhakhun  
245812242111  นางสาวกัญจนพร ศรีวิชัย  Miss Kanjanaporn Sriwichai  
255812242112  นางสาวเกวลิน จิตต์ใจ  Miss Kewalin Jitjai  
265812242113  นางสาวขวัญภิรมย์ เกตุสอน  Miss Khwanphirom Ketsorn  
275812242115  นางสาวจุฑามาศ กลิ่นเจริญ  Miss Jutamas Klinjaroen  
285812242116  นางสาวจุฬาลักษณ์ กลิ่นหอม  Miss ๋julalak Klinhom  
295812242117  นางสาวชญาณี บุญมูล  Miss Chayanee Boonmoon  
305812242118  นางสาวชื่นนภา ทิวาลัย  Miss Chunnapa Tiwalai  
315812242120  นางสาวณัชวรรณ พงษ์พุก  Miss Natchawan Phongphuk  
325812242121  นางสาวณัฐฐิรา พวงชัง  Miss Natthira Phuangchang  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335812242122  นางสาวณีรนุช แก้วเกษการ  Miss Neeranut Kaewketkan  
345812242123  นางสาวดาราวดี คงเมือง  Miss Darawadee Khongmueang