มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812408074  นางสาวสุทธิดา ลิวัลย์  Miss Suthida Liwon  
25812408089  นายทชากร เอี่ยมมี  Mr. Thachakon Aiammee  
35812408090  นายธนวัฒน์ มานิ่ม  Mr. Tanawat Manim  
45812408097  นายพิษณุพงศ์ โพธิ์คง  Mr. Phitsanupong Phokong  
55812408101  นายวิชัย สอนจิต  Mr. Wichai Sonjit  
65812408103  นายวุฒินันท์ อุมพิมาย  Mr. Wuttinan Omphimai  
75812408104  นายศุกวรรณ ศกกลาง  Mr. Sukkawan Sokklang  
85812408106  นายสุรวิช อินแก้ว  Mr. Surawit Inkaew  
95812408107  นายสุรัตน์ เสือคล้าย  Mr. Surat Sueklai