มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา (Local Politics for Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812409005  นางสาวฉัตรตราภรณ์ ยันต์วิเศษ  Miss Chattarporn Yanwised  
25812409022  นางสาวสาวิตรี อิ่มทอง  Miss Savitree Aimthong  
35812409027  นายกฤษฎา แหยมนุช  Mr. Kitsada Yaemnut  
45812409031  นายชนวิทย์ สนสีสัตย์  Mr. Chanawit Sonseesat  
55812409032  นายชวภณ มีเพียร  Mr. Chawaphon Meepian  
65812409046  นายเรืองฤทธิ์ บุญมา  Mr. Ruangrit Boonma  
75812409048  นายวรายุทธ อินทรทัศน์  Mr. Warayut Intarathal  
85812409050  นายวัลลภ อินทร์พล  Mr. Wanlop Inpon