มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812614056  นางสาวฐาญาพร แซ่อึ้ง  Miss Thayaporn Saoung  
25812614057  นางสาวณัฏฐมล แพ่งสุภา  Miss Nattamon Pangsupa  
35812614059  นางสาวธัญรัตน์ ใจมูล  Miss Thanyarat Chaimoon  
45812614066  นางสาวบุณยวีร์ เที่ยงธรรม  Miss Bunyawee Thiangtham  
55812614070  นางสาวภัทชฎาภรณ์ นามโคต  Miss Patchadapon Namkot  
65812614074  นางสาวศิรดา เกียรติยศไกรลาศ  Miss Sirada Keartiyoskrilat  
75812614078  นางสาวสุวิมล จันทรโชติ  Miss Suwimon Chantarachot  
85812614081  นางสาวอาเลีย ซาเหย์ท  Miss Alia Sahat  
95812614084  นายฐิติพรรณ์ ยี่หว่า  Mr. Thitiphan Yiwa  
105812614104  นายอดิศร สนสาย  Mr. Adisorn Sonsai