มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15813106001  นางสาวกนกพร ศรีโชติ  Miss Kanokphon Srichot  
25813106002  นางสาวกัณณวันต์ สุทธิ  Miss Kannawan Sutthi  
35813106003  นางสาวจินตนา กอกอง  Miss Jintana Kokong  
45813106004  นางสาวจุฑารัตน์ สมวรรณ  Miss Jutarat Somwan  
55813106005  นางสาวชฎาพร งามโฉม  Miss Chadapron Ngamchom  
65813106006  นางสาวณัฐพร มีแก้ว  Miss Nuttaporn Meekaew  
75813106007  นางสาวทิพย์อนงค์ ทับเอี่ยม  Miss Thipanong Tab-Iam  
85813106008  นางสาวนาราภัทร แซ่หว้า  Miss Narapat Saewa  
95813106010  นางสาวเบญจรัตน์ บุญลือ  Miss Bencharat Boonlue  
105813106011  นางสาวเบญจวรรณ ลิขิตรัตน์เจริญ  Miss Benjawan Likitratjaroen  
115813106012  นางสาวปิยนันท์ ทิพย์เพ็ชร์  Miss Piyanan Tipphet  
125813106013  นางสาวพรสวรรค์ แก่นมาก  Miss Phornsawan Kanmark  
135813106014  นางสาวพัชชา จันทร์คำ  Miss Patcha Jankum  
145813106015  นางสาวเพ็ญพิชชา ขำเขียว  Miss Penpidcha Khamkiaw  
155813106017  นางสาวภัทราวรรณ วรรณะ  Miss Phattrawan Wanna  
165813106019  นางสาวลลิตา โพธิ์ปลัด  Miss Lalita Popalad  
175813106020  นางสาววธัญญา แซ่ฟุ้ง  Miss Wathanya Saefung  
185813106021  นางสาววรรณิษา สีโถ  Miss Wannisa Srithoe  
195813106022  นางสาวศรัณย์พร สีวงวาด  Miss Saranphon Siwongwat  
205813106023  นางสาวศศิธร สังฆฤทธิ์  Miss Sasithorn Sangcalit  
215813106024  นางสาวศิรินญา บุญคง  Miss Sirinya Boonkong  
225813106025  นางสาวศิรินทิพย์ ยอดอินปัน  Miss Sirintip Yotinpan  
235813106026  นางสาวศิริลักษณ์ สงสัย  Miss Sirilak Songsai  
245813106027  นางสาวสายรุ้ง กิ่งสระแกราช  Miss Sairung Kingsakaerat  
255813106029  นางสาวอณันริกา เนียมแก้ว  Miss Ananrika Niamkaeo  
265813106030  นางสาวอนันตพร ดีสะท้าน  Miss Anantaporn Deesatan  
275813106031  นางสาวอรยา ภูตาลุน  Miss Oraya Putalun  
285813106032  นางสาวอาริษา กันดก  Miss Arisa Kandok  
295813106033  นายณัฐดนัย ใจรัก  Mr. Natdanai Jairak  
305813106035  นายนพฤทธิ์ แดงน้ำคู้  Mr. Nopparich Dangnamkoo  
315813106036  นายนฤพนธ์ ร่มแก้ว  Mr. Naruepon Romkaew  
325813106037  นายพงศกร พุฒฟัก  Mr. Pongsakon Putfak  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335813106038  นายวศิน จันทร์ทึก  Mr. Wasin Chanthuek  
345813106039  นายวัชระพล มารอด  Mr. Wadcharaphon Marod  
355813106040  นายสุเมธ เพ็ชรฟัก  Mr. Sumat Phatfuk  
365813106041  นายอาณัฐภูมิ ดีแท้  Mr. Aanadtapum Deethae