มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15813118001  นางสาวกรรณิการ์ ใจแสง  Miss Kannika Jaisaeng  
25813118002  นางสาวกฤติยาณี ชัยโย  Miss Kittiyanee Chaiyo  
35813118003  นางสาวกาญจนา ศรีสอาด  Miss Kanjana Srisaard  
45813118004  นางสาวกาญจนา เสือมั่น  Miss Kanjana Sueaman  
55813118005  นางสาวกุลธิดา ดุกขุนทด  Miss Kulthida Dukkhunthod  
65813118006  นางสาวจิรัชญา โสรส  Miss Jiratchaya Soroth  
75813118007  นางสาวณุตตรา บัวไทย  Miss Nuttra Boathai  
85813118008  นางสาวธัญชนก ภูมิผล  Miss Tunchanok Pumipon  
95813118009  นางสาวธันยชนก สุขเกษม  Miss Tunyachanok Sukkasem  
105813118010  นางสาวธิดาลักษ์ กล่อมกล่ำนุ่ม  Miss Thidalak Klomklamnum  
115813118012  นางสาวนิทยา จีนสมุทร์  Miss Nithaya Jeensamot  
125813118014  นางสาวปานหทัย เฉื่อยฉ่ำ  Miss Panhathai Chueaicham  
135813118015  นางสาวปิยวดี เขื่อนเพชร  Miss Piyawadee Khueanphet  
145813118017  นางสาวพัชรีภรณ์ ทิมขาว  Miss Patchareephorn Timkaw  
155813118019  นางสาวมณีดาว พลขันธ์  Miss Maneedaow Ponkhan  
165813118020  นางสาวยุพา กลางจันทรา  Miss Yupa Klangchantra  
175813118021  นางสาวระพีพรรณ พรหมมา  Miss Raphiphan Phromma  
185813118022  นางสาวรัตนากร สาระพัน  Miss Rattanagron Sarapan  
195813118023  นางสาววรรณพร นันทิใจ  Miss Wannaporn Nanthijai  
205813118024  นางสาวศริญา นารี  Miss Sariya Naree  
215813118025  นางสาวสไมพร ปักษี  Miss Samaiporn Paksee  
225813118026  นางสาวสุพรรษา แก้วบุญมา  Miss Supansa Kaewboonma  
235813118027  นางสาวสุพรรษา วงค์รอด  Miss Supansa Wongrod  
245813118028  นางสาวสุริยกมล เฟื่องเพชร  Miss Suriyakamon Fueangphet  
255813118029  นางสาวสุวิมล แก้วกำเนิด  Miss Suwimon Kaeokamnerd  
265813118030  นางสาวอภิญญา อาบสุวรรณ์  Miss Aphinya Arpsuwan  
275813118031  นางสาวอัญชลีพร ปาเจริญ  Miss Anchaleeporn Pacharoen  
285813118032  นายกิตติศักดิ์ พงอุดทา  Mr. Kittisak Pongudta  
295813118033  นายเกียรติศักดิ์ เชียงสุ  Mr. Kiattisak Chiangsu  
305813118034  นายณัฐพล บาลี  Mr. Nattapon Balee  
315813118035  นายณัฐพัฒน์ ศรีมุกด์  Mr. Nattapat Srimuk  
325813118036  นายทรงภพ ดอกเป็ง  Mr. Songpop Dokpeng  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335813118037  นายสมภพ หิตเทศ  Mr. Somphob Hitted