มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15813103001  นางสาวกรรณชนก สวยขุนทด  Miss Kunchanok Suaykuntod  
25813103002  นางสาวกรรณิการ์ สุขสบาย  Miss Kannika Suksabai  
35813103003  นางสาวกาญจนา ใจดี  Miss Kanjana Jaidee  
45813103004  นางสาวขวัญจิรา แก้วเสือ  Miss Khwanjira Kaewsua  
55813103005  นางสาวจรรยาภรณ์ เพ็ญศรี  Miss Junyaporn Pensri  
65813103006  นางสาวจารุวรรณ ลิปุก  Miss Jaruwan Lipuk  
75813103007  นางสาวจิดารัตน์ วิลังคะ  Miss Chidarat Wilangkha  
85813103008  นางสาวจุฑามณี เปล่งเมืองปัก  Miss Juthamanee Plangmueangpak  
95813103009  นางสาวจุฑามาศ เที่ยงตรง  Miss Juthamas Thiangtrong  
105813103010  นางสาวจุฬานาถ เที่ยงตรง  Miss Julanath Thiangtrong  
115813103011  นางสาวฉัตรยา แสนเสมอ  Miss Chattraya Sansamer  
125813103012  นางสาวฐิติกานต์ ดีทุ่ง  Miss Thitikan Deethung  
135813103013  นางสาวณัฐวดี เหลืองสว่าง  Miss Nattawadee Luengsavang  
145813103014  นางสาวณัฐสุดา ทองใจบุญ  Miss Nutsuda Tongjaibun  
155813103015  นางสาวธนพร จิณวงศ์  Miss Thanaporn Jinnawong  
165813103016  นางสาวธีร์จุฑา ฟองจ้อน  Miss Teejuta Fongjorn  
175813103017  นางสาวนฤภร ต่อกร  Miss Naruporn Torkorn  
185813103018  นางสาวญาดา สิงห์ขรณ์  Miss Yada Singkhorn  
195813103021  นางสาวปรียานุช นิลขาว  Miss Preeyanut Nilkhaw  
205813103022  นางสาวปรียานุช สังวาลย์  Miss Preeyanuch Sangwan  
215813103023  นางสาวปิยมล บุญเลิศ  Miss Piyamon Boonlert  
225813103024  นางสาวพรพิมล อินพลอย  Miss Pornpimon Inploy  
235813103025  นางสาวพรรณนารายณ์ บุตรเสือ  Miss Pannarai Budseur  
245813103027  นางสาวพิมพ์พรรณ งามสุพรม  Miss Pimpan Ngamsuprom  
255813103028  นางสาวภัทรวดี พงษ์ซุ้ย  Miss Pattarawadee Pongsui  
265813103029  นางสาวภัทรสุดา แก้วศิริ  Miss Pattarasuda Kaeosiri  
275813103030  นางสาวมณฑิตา หอมตา  Miss Monthita Homta  
285813103031  นางสาวรัตติยากรณ์ พนมพาณิชกุล  Miss Rattiyakorn Phanomphanitkun  
295813103032  นางสาววชิราพร บัวตูม  Miss Wachiraporn Buatoom  
305813103033  นางสาววนิดา ป้อมเขตร์  Miss Wanida Pomkhet  
315813103034  นางสาววรรณลดา อ่อนคำ  Miss Wanlada Onkam  
325813103035  นางสาววรัญญา นาคม่วง  Miss Waranya Nakmuang  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335813103036  นางสาววราภร แจ่มแจ้ง  Miss Waraporn Jamjang  
345813103038  นางสาววิภาพร แจ่มดี  Miss Wipaporn Jaemdee  
355813103039  นางสาวศิริพร มั่นทุ่ง  Miss Siriphorn Manthung  
365813103040  นางสาวศิริพร อินอยู่  Miss Siriphorn Inyu  
375813103041  นางสาวสุทธิดา ไฉนงุ้น  Miss Sutthida Chanaingun  
385813103042  นางสาวสุนิตา คล้ายทรัพย์  Miss Sunita Klaysab  
395813103043  นางสาวอภิญญา วงศ์พยอม  Miss Apinya Wongpayom  
405813103044  นางสาวอารยา กำจัด  Miss Araya Kumjad