มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15813103045  นางสาวกมลวรรณ สีนวล  Miss Kamonwan Srinual  
25813103046  นางสาวกัญญารัตน์ ทองอ่ำ  Miss Kanyarat Thong-Um  
35813103047  นางสาวกัลย์สุดา ปัญญาเครือ  Miss Kansuda Panyakhruea  
45813103048  นางสาวกาญจนา ศรีนาม  Miss Kanchana Srinam  
55813103050  นางสาวกาญจนา อินเสือ  Miss Kanjana Insuea  
65813103051  นางสาวครองขวัญ นิคง  Miss Khrongkhuan Nikhong  
75813103052  นางสาวจันทนิภา ทองภู่  Miss Chanthanipa Thongphu  
85813103053  นางสาวจุฬาลักษณ์ พุ่มแจ้ง  Miss Churalak Pumchaeng  
95813103054  นางสาวเจนจิรา ชะนะแสง  Miss Janejira Chanasang  
105813103056  นางสาวดวงหทัย วงษ์แสนคำ  Miss Duanghatai Wongsankham  
115813103057  นางสาวดารณี ละออง  Miss Darani La-Ong  
125813103058  นางสาวธัญลักษณ์ ลิดกลิ่น  Miss Thunyalug Lidklin  
135813103059  นางสาวธันยากร เอี่ยมชาวนา  Miss Thanyakorn Aiemchaona  
145813103060  นางสาวเบญจมาศ ทรงเจริญวงค์  Miss Baenjamad Songchareonwong  
155813103061  นางสาวปนัดดา จันทขาว  Miss Panadda Janthakhaw  
165813103062  นางสาวปัณณิชญาน์ แป้นบูชา  Miss Pannichaya Panbucha  
175813103063  นางสาวปัทมา แก้วสว่าง  Miss Pattama Kaewsawang  
185813103064  นางสาวปิยะกานต์ ประทุม  Miss Piyakan Pratum  
195813103065  นางสาวพลอยมารศรี อินทรสุข  Miss Ploymarasri Intarasuk  
205813103066  นางสาวพิชญา ชมภูษา  Miss Pitchaya Chompusa  
215813103067  นางสาวพิชญา อยู่อ้น  Miss Phichaya Yoo-On  
225813103068  นางสาวภคินี จันทร์บ่อโพธิ์  Miss Pakinee Janborpo  
235813103069  นางสาวมุกระวี ทิมทองมาก  Miss Muklawee Themthongmak  
245813103070  นางสาวรัตนาพร ตันฟุ่น  Miss Rattanaporn Tanfoon  
255813103071  นางสาวรัตนาภรณ์ บุระตะ  Miss Rattanaporn Burata  
265813103072  นางสาววิภาดา มีดา  Miss Wipada Meeda  
275813103074  นางสาวศศิ คงเนตร  Miss Sasi Kongnet  
285813103076  นางสาวศิรประภา ปิ่นทอง  Miss Siraprapa Pinthong  
295813103077  นางสาวศิริพร ทาสีดา  Miss Siriporn Taseeda  
305813103078  นางสาวศุภกานต์ เทียบทิม  Miss Supakarn Thiabtim  
315813103079  นางสาวสโรชา สาทอง  Miss Sarocha Sathong  
325813103080  นางสาวสิริยากร มาเวหา  Miss Siriyakorn Maweha  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335813103081  นางสาวสุนารี สีโอ  Miss Sunaree See-O  
345813103082  นางสาวสุนิสา สมศักดิ์  Miss Sunisa Somsak  
355813103083  นางสาวสุปราณี โตแทนสมบัติ  Miss Supranee Tothaensombat  
365813103084  นางสาวอณัติญา ทะตัน  Miss Anattiya Thatan  
375813103085  นางสาวอรจิรา จันทะคุณ  Miss Aornjira Chantakun  
385813103087  นางสาวอัญชิษฐา ปราณีตพลารักษ์  Miss Unchitta Praneedpalaruk