มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15813111001  นางสาวจีรพร บัญชาโต  Miss Jeeraporn Bunchato  
25813111002  นางสาวฉัตรวิลัย เฉลิมมลฑบ  Miss Chatwilai Chalermmondop  
35813111004  นางสาวณกมล จันทร์ทิพย์  Miss Nakamon Junthip  
45813111005  นางสาวนลินี เทพหมอยา  Miss Nalinee Thepmorya  
55813111006  นางสาวนุชจริยา จันทรสาร  Miss Nutjariya Jantarasan  
65813111007  นางสาวปทุมวรรณ กองทอง  Miss Pathumwan Kongthong  
75813111008  นางสาวพราวนภา ฉิมมากรม  Miss Prawnapa Chimmakrom  
85813111009  นางสาวแพรวณภา ดีมากมี  Miss Praewnapa Deemakmee  
95813111010  นางสาวรังสิญา ศิลปศร  Miss Rangsiya Siapason  
105813111011  นางสาวรัชนีกร ดีจอม  Miss Rachaneekorn Deejom  
115813111012  นางสาววราภรณ์ ปัญญาสิทธิ์  Miss Waraporn Panyasit  
125813111013  นางสาววราภรณ์ วงค์มานิตร  Miss Waraphon Wongmanit  
135813111014  นางสาวสุกัญญา เฟ็นดี้  Miss Sukanya Fandee  
145813111015  นางสาวอิสสราพร สว่างจิต  Miss Itsaraporn Sawangjit  
155813111016  นายกฤษดา ดีหมี  Mr. Kritsada Deemee  
165813111017  นายกฤษดา นนทะโคตร  Mr. Kritsada Nonthakot  
175813111018  นายก่อเกียรติ กันมา  Mr. Korkeit Kanma  
185813111019  นายเกริกพล พันธุ์วิเศษ  Mr. Kroekphon Phanwiset  
195813111021  นายชัยรัตน์ ทองไหลมา  Mr. Chairat Tonglaima  
205813111022  นายชัยวัฒน์ ม่วงเงิน  Mr. Chaiwat Mong-Ngean  
215813111023  นายชินพัฒน์ จันทร์แย้มสงฆ์  Mr. Chinnaphat Chanyamsong  
225813111025  นายทนงศักดิ์ ปัญจะมงคล  Mr. Tanongsak Panjamomgkhon  
235813111027  นายธรรมนูญ เชื้อบุญมี  Mr. Thammanun Chueabunmee  
245813111028  นายนพัตธร โพธิ์ทอง  Mr. Napatthorn Pothong  
255813111029  นายนันทวัฒน์ ช่างการ  Mr. Nanthawat Changkan  
265813111030  นายนิทัศน์ ตุ้มศรี  Mr. Nitat Tumsri  
275813111031  นายปิยพัทธ์ สามารถ  Mr. Piyaphat Samart  
285813111032  นายพรมนัส บุญเผือก  Mr. Pornmanut Boonpouk  
295813111033  นายพิพัฒน์กุล จันทร์เกิด  Mr. Pipatkul Jankerd  
305813111034  นายภัทรพล จันทะคุณ  Mr. Phattaraphol Jantakhun  
315813111035  นายภานุพงศ์ จอมทอง  Mr. Panupong Jomthong  
325813111036  นายภูริทัต แสงมุข  Mr. Phuritat Sangmuk  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335813111037  นายวรุฒ โอฬารทิชาชาต  Mr. Warut Olantichachat  
345813111038  นายวัชรพงศ์ เนียมฤทธิ์  Mr. Watcharapong Nemlit  
355813111039  นายศุภกิจ บุญนก  Mr. Supakit Boonnok  
365813111040  นายสัญชัย บุญก่อ  Mr. Sanchai Boonkor  
375813111041  นายสันติชัย อินดี  Mr. Santichai Indee  
385813111042  นายสายฟ้า แร่ทอง  Mr. Sayfa Raethong  
395813111043  นายอนุรักษ์ นวมเขียน  Mr. Anurak Nuamkhian  
405813111044  นายเอกราช ศิริไทย  Mr. Aekkarach Sirithai  
415813111045  นายโอภาส ออมสมสวย  Mr. Opars Oomsomsuai