มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีศึกษา (Musics Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15813109001  นางสาวดารณี สร้อยจิตร  Miss Daranee Sroychit  
25813109002  นางสาวทัชนุช ป้องกันทรัพย์  Miss Thatchanuch Pongkunsub  
35813109003  นางสาวทัชสุเมย์ ราชเพียแก้ว  Miss Tadsumay Radpaerkaew  
45813109004  นางสาวธนภรณ์ ดาวปลื้ม  Miss Thanaporn Daopluem  
55813109007  นางสาวพรทิพย์ วรรณวัติ  Miss Pornthip Wannawat  
65813109009  นางสาวภาวิดา เขียวขำ  Miss Pawida Khiaokham  
75813109010  นางสาวสุดารัตน์ เจริญพร  Miss Sudarat Charoenphon  
85813109011  นางสาวสุวรรณี แบนคล้าย  Miss Suwannee Baenkhai  
95813109013  นายกิตติพิชญ์ นิมานะ  Mr. Kitipid Nimana  
105813109014  นายเกรียงศักดิ์ ทองกลึง  Mr. Kaengsak Thongkiueng  
115813109015  นายจตุพล ม่วงทอง  Mr. Jatuphon Muangthong  
125813109016  นายจักรกฤษณ์ ดอนจินดา  Mr. Jkkris Donchinda  
135813109017  นายจักรพงศ์ จาบทอง  Mr. ๋jakkraphong Jabthong  
145813109018  นายจักรี ใจขันต์  Mr. Jakri Chaikhan  
155813109020  นายณัฐพร นามเสน  Mr. Nuttaporn Namsen  
165813109021  นายณัฐวุฒิ หลวงแสง  Mr. Nutthawoot Luangsaeng  
175813109022  นายติณณภพ ตรีสอน  Mr. Tinnapob Treeson  
185813109024  นายทศพร นาคพรม  Mr. Thotsaphon Nakprom  
195813109025  นายประสิทธิ์ พลวี  Mr. Prasit Ponwee  
205813109026  นายพีรภัทร์ เพชรพยอม  Mr. Peerapat Phatpayom  
215813109027  นายราชดำรงค์ กุลชี  Mr. Radchadumrong Kulchee  
225813109028  นายฤทธิศักดิ์ สางนา  Mr. Rittisak Sangna  
235813109030  นายศราวุฒิ ค้ำมุ้ย  Mr. Sarawut Kammui  
245813109031  นายกฤติธนัช แจ้งธรรมมา  Mr.Kittanach Chaengthamma  
255813109032  นายสกลวัชร์ เล็กสิม  Mr. Sakonwat Leksim  
265813109034  นายสมชาติ จิตรสมัคร  Mr. Somchat Jitsamak  
275813109035  นายสมศักดิ์ จิตรสมัคร  Mr. Somsak Jitsamak  
285813109036  นายสายธาร ยอดเกลี้ยง  Mr. Saithan Yodkleang  
295813109037  นายสุทธิพงษ์ บัวเหมือน  Mr. Sutiphong Buamuean  
305813109038  นายอนุรักษ์ ต๋าคำ  Mr. Anurak Takham