มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15813112001  นางสาวกัลยา อ่อนแปล  Miss Kanlaya Onpla  
25813112003  นางสาวจิรติกานต์ สุทธิอภิวัฒน์  Miss Jiratikan Suttiapiwat  
35813112004  นางสาวจุฑารัตน์ จันโย  Miss Jutharat Junyo  
45813112005  นางสาวเจนจิรา พรมแสง  Miss Janjira Promsang  
55813112006  นางสาวชลฐิชา พ่งถ่าย  Miss Chonticha Pongtay  
65813112007  นางสาวชุติมา เพ็ชรคง  Miss Chutima Pechkong  
75813112008  นางสาวญาณิศา สดสอาด  Miss Yanisa Sodsaard  
85813112009  นางสาวณัฐณิชา แก้วพึ่ง  Miss Natnicha Kangphung  
95813112010  นางสาวณัฐนรี เกตุพรหมมา  Miss Nutnaree Ketpromma  
105813112011  นางสาวณัฐยา ใจกระศัลย์  Miss Nattaya Jaikrasan  
115813112012  นางสาวณัฐริกา แซ่ลิ้ม  Miss Nattarika Saelim  
125813112013  นางสาวณัฐวรา นาครินทร์  Miss Natwara Nakarin  
135813112014  นางสาวดวงฤทัย ขันเครือ  Miss Dungrutay Khankhruea  
145813112015  นางสาวดวงลดา เรืองเดช  Miss Duanglada Ruangdech  
155813112016  นางสาวดาว หม่อโปกู่  Miss Daw Morpokoo  
165813112017  นางสาวธมลวรรณ น้อยผล  Miss Tamonwan Noipon  
175813112018  นางสาวธัญชนก สิริสุภา  Miss Thanchanok Sirisupha  
185813112019  นางสาวนุจรินทร์ เพ็งกระจ่าง  Miss Nuchjarin Paengkrajang  
195813112020  นางสาวบุษกร สวัสดิ์จิตร  Miss Budsakorn Sawadjit  
205813112021  นางสาวปรัศนีย์ พรมสุข  Miss Pradsanee Promsuk  
215813112022  นางสาวปรารถนา กัดจิตร์  Miss Prathana Gladjit  
225813112023  นางสาวปาจรีย์ รุ่งรัตนไชย  Miss Pajaree Rungruttanachai  
235813112024  นางสาวพกาวรรณ บุญเหลือ  Miss Pakawan Bunluea  
245813112025  นางสาวพรกนก แซ่ว่าง  Miss Pornkanok Saewang  
255813112026  นางสาวพันธิตรา อยู่เย็น  Miss Pantitra Yooyen  
265813112027  นางสาวพีระญาณ์ สิริเหมวริทธิ์  Miss Pheeraya Sirihemwarit  
275813112028  นางสาวเพ็ญศิริ เนียมสำฤทธิ์  Miss Phensiri Niamsamrit  
285813112029  นางสาวรัตนา อ่ำสำลี  Miss Rattana Amsamlee  
295813112030  นางสาวสุกัญญา ไวเกิด  Miss Sukanya Waikerd  
305813112031  นางสาวสุฎารัตน์ สมภาร  Miss Sudarat Somparn  
315813112032  นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์บัลลังค์  Miss Sudarat Pobanlang  
325813112033  นางสาวสุภัสสร โสละวัฒน์  Miss Supatsorn Solowat  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335813112034  นางสาวสุภาวลัย อัมภาราม  Miss Supawalai Amparam  
345813112035  นางสาวสุวรรณณา สร้อยลัดดา  Miss Suwanna Soyladda  
355813112036  นางสาวอรุณญณี วงษ์สาดี  Miss Arunyanee Wongsadee  
365813112037  นางสาวอัญชลี ขอนทอง  Miss Uncharee Khonthong  
375813112038  นางสาวอาทิตยา จินดาวนิชย์  Miss Athitaya Chindawanit  
385813112039  นายณัฐชนน จันมลฑา  Mr. Natchanon Junmonta  
395813112041  นายธีรพงศ์ สุขจ้อย  Mr. Thiraphong Sukchoi  
405813112042  นายพรรษวุฒิ ปานโท้  Mr. Patsawut Pantho  
415813112043  นายรุ่งวิกรัย หยดย้อย  Mr. Rungwikrai Yodyoi  
425813112044  นายวรรณพงศ์ เพียรหล่ำ  Mr. Wannapong Phianlam  
435813112045  นายวิกรม พรมเวียง  Mr. Wikrom Promwiang  
445813112046  นายสิทธิชัย มิ่งไม้  Mr. Sittichai Mingmai