มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15813113001  นางสาวกนกวรรณ โนนพยอม  Miss Kanokwan Nonpayom  
25813113002  นางสาวกนกวรรณ บัวจันทร์  Miss Kanokwan Buachan  
35813113003  นางสาวกมลวรรณ เอี่ยมฤดี  Miss Kamonwan Eiamrudee  
45813113004  นางสาวกัญญาพัชร เพชรเกิด  Miss Kanyapat Pethkurd  
55813113005  นางสาวกัญญารัตน์ จันทะคุณ  Miss Kanyarat Chanthakhun  
65813113006  นางสาวกันติยา แซ่สง  Miss Kantiya Saesong  
75813113007  นางสาวกัลยรัตน์ สิงห์ทอง  Miss Kanyarat Singthong  
85813113008  นางสาวจันทร์จิรา โฉมอุปฮาด  Miss Janjira Chomuppa-Hard  
95813113009  นางสาวจินตกัญญา สุขวิเศษ  Miss Jintakanya Sookwised  
105813113010  นางสาวจีรพัฒน์ พูลยอด  Miss Jeerapat Poonyod  
115813113011  นางสาวชิดชนก ญาณปัญญา  Miss Chidchanok Yanpanya  
125813113012  นางสาวชิตาภา อุดอินทร์  Miss Chitapa Ud-In  
135813113013  นางสาวณกมล โตระหงษ์  Miss Nakamon Torahong  
145813113014  นางสาวณิชากร ศรีพุทธพร  Miss Nichakorn Sriputtaporn  
155813113015  นางสาวทัศนียา ชาววิวัฒน์  Miss Tatsaneeya Chaowiwat  
165813113016  นางสาวนวรัตน์ ปานเพชร  Miss Nawarat Panphet  
175813113017  นางสาวนันทิญา นามปัญญา  Miss Nantiya Nampanya  
185813113018  นางสาวพนัชกร มากดี  Miss Phanadchagron Makdee  
195813113019  นางสาวรักชนก เมืองแป้น  Miss Rakchanok Muangpan  
205813113021  นางสาววรรณภา บุกล่า  Miss Wannapa Bookla  
215813113022  นางสาววรรธนี ศรีสุข  Miss Watthanee Srisuk  
225813113023  นางสาววราลี จันทร์วงศ์  Miss Waralee Janwong  
235813113024  นางสาววลัยพร ช่างเจรจา  Miss Walaiporn Changjeraja  
245813113025  นางสาวศวิตา พร้าโมต  Miss Sawita Pramot  
255813113026  นางสาวศันสนีย์ ศรีธาดา  Miss Sansanee Srithada  
265813113027  นางสาวศุภธิดา เนาว์กระจ่าง  Miss Supatida Naokrachang  
275813113028  นางสาวโศรดา นักรำ  Miss Sorada Nukram  
285813113030  นางสาวสรีรัตน์ ขอบเงิน  Miss Sareerat Khobngoen  
295813113032  นางสาวสุวพัชร ศิริจันทร์  Miss Suwapat Sirichan  
305813113033  นางสาวอนุสรา ปัดสา  Miss Anusara Padsa  
315813113034  นางสาวอาอีเสาะ ซาลอ  Miss Aesah Salo  
325813113035  นายกิตติ ถกลบูรณะ  Mr. Kitti Thagonburana  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335813113036  นายธีรศักดิ์ อรุณวิง  Mr. Teerasak Arunwing  
345813113038  นายนิรวิทธ์ ขาวหนู  Mr. Nirawit Khaonoo  
355813113039  นายวาฤทัย คงดวน  Mr. Waruthai Khongduan  
365813113040  นายสรชาติ วันไชย  Mr. Sorachart Wanchai  
375813113041  นายสรสิช เอี่ยมบู่  Mr. Sorasit Iamboo