มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15813120001  นางสาวกนกวรรณ ฉิมมั่น  Miss Kanokwan Chimmon  
25813120002  นางสาวกัตติกา ดาวนันท์  Miss Kattika Daonan  
35813120003  นางสาวจริยา ทรัพย์แก้ว  Miss Jariya Sapkaew  
45813120004  นางสาวจารุนันท์ ตรีภรณ์  Miss Jarunan Treeporn  
55813120005  นางสาวชลธิกานต์ กุลเจริญ  Miss Chontikarn Guljaroen  
65813120006  นางสาวเชษฐ์สุดา ใจหอม  Miss Chetsuda Jaihom  
75813120007  นางสาวโชติรส เนินเพิ่มพิสุทธิ์  Miss Chotirot Noenpoempisut  
85813120008  นางสาวณัฐธิดา สาริการินทร์  Miss Natthida Sarikarin  
95813120009  นางสาวทิพวรรณ คนคล่อง  Miss Tippawan Khonkhlong  
105813120010  นางสาวธิดาแก้ว สะทองอยู่  Miss Tidakaew Sathongyu  
115813120011  นางสาวนภาพร เบ้าเงิน  Miss Napaporn Baongoen  
125813120012  นางสาวนันทวัน ดิสสงค์  Miss Nantawan Dissong  
135813120013  นางสาวนันทิกานต์ สิงห์ทอง  Miss Nantikan Singtong  
145813120014  นางสาวบุญรักษ์ เสือโต  Miss Bunrak Sueato  
155813120015  นางสาวปฏิญญาพร เถื่อนประดิษฐ  Miss Patinyaporn Thueanpradit  
165813120017  นางสาวปราณปรียา ประทุมเมศ  Miss Pranpreeya Prathummed  
175813120018  นางสาวปวีณา ดีอินทร์  Miss Pawena Deein  
185813120020  นางสาวพิชญานันท์ โสมา  Miss Pitchayanan Soma  
195813120021  นางสาวเพ็ญนภา จอกเล็ก  Miss Pennapa Choklek  
205813120022  นางสาววรัตดา อุ่นแก้ว  Miss Woratda Unkaew  
215813120023  นางสาววัชราภรณ์ นิลขำ  Miss Watcharaphorn Nilkham  
225813120024  นางสาวศิรินภา มั่นคำ  Miss Sirinapa Mankam  
235813120025  นางสาวศุภนิดา จูหว้า  Miss Supanida Juwa  
245813120026  นางสาวสรัลพร ภู่เมือง  Miss Sarunporn Poomuang  
255813120027  นางสาวสุจิตรา จันทร์เชื้อ  Miss Sujittra Junchae  
265813120028  นางสาวสุดารัตน์ ดิเรกผล  Miss Sudarud Direkphol  
275813120029  นางสาวสุมิตรา แก้วเนย  Miss Sumitra Kaewnoei  
285813120030  นางสาวสุวพร อินทร์เผื่อน  Miss Suwaporn Inphuean  
295813120031  นางสาวเสาวลักษณ์ เมืองแก้ว  Miss Saowaluck Maungkaew  
305813120032  นางสาวโสภิดา กันหา  Miss Sopida Kanha  
315813120034  นางสาวอรุณวดี ไวไธสง  Miss Aroonwadee Waithaisong  
325813120036  นางสาวอุลัยวรรณ ปุยฝ้าย  Miss Ulaiwan Puyfai  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
335813120037  นายกมลชาติ นาขุม  Mr. Kamonchat Nakhum  
345813120038  นายเกียรติศักดิ์ บำเพ็ญ  Mr. Keattisak Bumpen  
355813120039  นายฐาปนพงศ์ น่วมเจริญ  Mr. Thapanaphong Nuamjaroen  
365813120040  นายณัฐดนัย ศรีชัยยะ  Mr. Natdanai Srichaiya  
375813120041  นายปุณยวัจน์ สวนที  Mr. Poonyawat Suantee  
385813120042  นายวันชาติ ครรไล  Mr. Wanchat Kanlai  
395813120043  นายศรราม วงค์ภู  Mr. Sornram Wongpoo  
405813120044  นายสมบูรณ์ แก้วทุย  Mr. Somboon Kaewtuy  
415813120045  นายสมศักดิ์ บัวพา  Mr. Somsak Buapa  
425813120046  นายสิทธินนท์ สอนสมฤทธิ์  Mr. Sittinon Sonsomrit