มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) 19/38 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15832419004  สิบตรีหญิงจิรัชญา ไตรบุญ  Pfc. Jirachaya Triboon  
25832419005  นางสาวชนิดา เพชรแอน  Miss Chanida Phetaen  
35832419006  นางสาวชัญญา ศรีกระจ่าง  Miss Chanya Srikrajang  
45832419010  นางสาวนิธิดา วงศ์วิทยานันท์  Miss Nithida Wongvitayanan  
55832419012  นางสาวปิยนันท์ ทองกรณ์  Miss Piyanan Thongkon  
65832419016  นางสาวรพีพัฒน์ บุญยงค์  Miss Rapeepat Boonyong  
75832419017  นางสาวรัตนทอง อาศนสถิตย์  Miss Rattanathong Artsanasatid  
85832419023  นางสาวสุภาวรรณ กลางโนนงิ้ว  Miss Supawan Klarngnonngiew  
95832419025  นางสาวอนิศรา เงินบำรุง  Miss Anisara Ngernbumrung  
105832419026  นางสาวอังศุมาลิน จันตา  Miss Aungsumalin Junta  
115832419027  นางสาวอุษา มงคลทอง  Miss Usa Mongkontong  
125832419029  นายนราวิชญ์ นรถี  Mr. Narawith Norathee  
135832419030  นายปาลิน ปิ่นสุข  Mr. Palin Pinsook  
145832419032  สิบเอกพงษ์พิสิษฐ์ พันชูกลาง  Sgt.Phongpisit Panchooglang  
155832419034  นายพีระ สิงห์สี  Mr. Pheera Singhsee  
165832419035  สิบตรีภคิน ก่อเกิด  Pfc. Pakin Korkerd  
175832419036  นายภวพล หอมสุด  Mr. Phawaphon Homsud  
185832419037  นายวิวัฒนชัย รอดสิน  Mr. Wiwattanachai Rodsin  
195832419038  สิบเอกอาณัติฐพล ราชคำ  Sgt. Anattapol Rachakum  
205832419039  นายธนิกุล ครุธดิลกานันท์  Mr. Thanikul Kutdilakanan  
215832419040  นายอธิวัฒน์ ครุธดิลกานันท์  Mr. Athiwat Kutdilakanan  
225832419042  นางสาวศิรินันท์ กำหนด  Miss Sirrinan Kamnod  
235832419043  นางสาวเมญาวี คุ้มจันทร์  Miss Mesyswee Khumjan  
245832419045  นายธนาวุฒิ ฟองจางวาง  Mr.Tanawut Fongjangwang  
255832419046  นางสาวสุธินี บุญยงค์  Miss Suthinee Boonyong